"Voorkomen is beter dan genezen."
MSD Belgium’s Leadership Team
#gezond

MSD houdt het oog op de toekomst

Beschrijf in één zin waarover je idee gaat

Brecht Vanneste, Managing Director van MSD Belgium’s Leadership Team: “Onze globale missie is levens beter maken en redden.”

“De brede missie van MSD sluit nauw aan bij de drie pijlers van Plan Samen Groeien – duurzaamheid, digitalisering en natuurlijk gezondheid & welzijn. Die drie samen dragen sterk bij aan een betere toekomst. Voor ons is een grotere focus op de pijler van gezondheid & welzijn essentieel. Ik denk dat er na de huidige gezondheidscrisis nog weinig mensen zullen stellen dat die niet belangrijk is.”

Het digitale aspect wordt bovendien steeds fundamenteler in de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld hoe wij artsen contacteren, hoe wij klinische studies organiseren en opvolgen, maar ook hoe we de bevolking beter kunnen informeren. Digitalisering kan bepaalde zaken versnellen of stimuleren, zowel voor patiënten, degenen die hen ondersteunen als voor de zorgverleners.”

Ook op vlak van sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen nemen wij onze verantwoordelijkheid. Een voorbeeld: enkele jaren geleden zorgden wij voor de vaccinatie van artsen die naar door ebola getroffen gebieden vertrokken. Een relatief kleine actie, maar wel met een behoorlijke impact. De media licht vaak enkel de prijzen die gevraagd worden voor innovatieve geneesmiddelen uit, maar met deze “value based” vergoeding (priis van innovatie bepaald op basis van de waarde van het geneesmiddel voor de patiënt en de maatschappij, en de financiële draagbaarheid van het zorgsysteem) kunnen we wel dit soort maatschappelijk verantwoorde acties financieren. Afrikaanse patiënten zouden het medicijn namelijk niet zelf kunnen bekostigen, gezien de beperkte draagkracht van hun zorgsysteem. Op die manier kunnen wij als bedrijf ons steentje bijdragen aan zorg toegankelijk maken voor mensen die het anders zonder zouden moeten stellen.”

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

“Als bedrijf zijn we altijd bereid om aan tafel te gaan zitten met andere partijen in de zorg; enerzijds om onze stem te laten horen, anderzijds om te luisteren naar de noden of bezorgdheden die er leven. In België hebben we een zeer sterk netwerk van ziekenhuizen, kennisinstellingen en expertisecentra die we kunnen inschakelen voor onderzoek en ontwikkeling. MSD doet al meer dan 100 jaar onderzoek en we zijn al meer dan 60 jaar aanwezig in België. De samenwerking hier is een langetermijnrelatie met wederzijds respect, wat ruimte biedt voor goede samenwerking én nieuwe ideeën.”

“De laatste jaren zijn we bovendien op een betere en constructievere manier gaan samenwerken met de overheden. De overheid is een belangrijke partner voor ons: federaal op vlak van terugbetaling van geneesmiddelen en het behalen van gezondheidszorgdoelstellingen, op Vlaams niveau voor preventie, zoals de levenslange vaccinatie. Over deze prioriteiten hebben we op regelmatige basis zeer constructief overleg.”

“Een aantal jaar geleden was er nog wel sprake van een spanningsveld, veroorzaakt door de perceptie dat de farmaceutische industrie altijd gefocust is op de winst in plaats van op de patiënt. Ik hoop en durf te stellen dat de overheid door onze langdurige aanwezigheid is gaan inzien dat we beter kunnen samenwerken en samen kunnen nadenken over hoe de gezondheidsproblemen aan te pakken. We zijn niet de enige speler, maar wel een rad in het hele netwerk dat nodig is om een betere gezondheidszorg uit te bouwen.”

Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

“In Vlaanderen is er nog heel wat werk aan de winkel wat betreft de budgettaire ruimte voor preventie. Tot nu toe werd er te weinig geïnvesteerd in vaccinatie - een belangrijke pijler van het preventiebeleid - terwijl men weet dat dit een van de beste gezondheidsinvesteringen is. Je kan beter een medisch probleem voorkomen dan te betalen voor een behandeling.”

"Het is volkomen begrijpelijk dat de focus momenteel volledig op de COVID-vaccinatie ligt. Hopelijk is dat tijdelijk en brengt deze crisis een stukje bewustzijn rond het belang van investeren in preventie met zich mee. Het initiatief om in het kader van de COVID 19-uitbraak pneumokokken-vaccinatie (tegen longontsteking) op te nemen in het programma van de woonzorgcentra is een nobel initiatief. Maar nu blijkt dat het programma eenmalig is en dus stopgezet wordt, én bovendien niet uitgebreid wordt naar alle 65-plussers in Vlaanderen. Hebben we dan niets geleerd uit deze crisis? Preventie via levenslange vaccinatie is een van de meest doeltreffende maatregelen om de bevolking, zowel jong als oud, te beschermen tegen ziekte."

"Je moet je bovendien steeds blijven afvragen wat nu de juiste prioriteiten zijn in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. Is het in de huidige context verantwoord om onderzoek naar dodelijkere infecties op de lange baan te schuiven?” Leert COVID-19 ons niet dat we moeten klaarstaan voor de volgende “superbug” en dat we volop dienen in te zetten op de ontwikkeling van nieuwe vaccins, antivirale middelen en nieuwe antibiotica? Vlaanderen heeft verschillende onderzoekscentra en biotechnologische en farmaceutische laboratoria die hier een substantiële bijdrage in kunnen leveren."

“MSD is ook volop bezig met gezondheidswijsheid: hoe kan je mensen beter wapenen om vragen te durven stellen over gezondheidszorg of een behandeling? We zien vaak dat mensen in armere bevolkingsgroepen minder goed geïnformeerd zijn, een minder goede gezondheid hebben en minder aandacht besteden aan preventie of juiste voeding. Dat soort zaken kun je actief aanpakken met informatiecampagnes, door de patiënt te stimuleren naar een arts te gaan, een behandeling correct op te volgen, etc. Daarmee kun je kleine maar belangrijke winsten boeken en zo kleine stapjes zetten richting een betere algemene gezondheid.”

"Voorkomen is beter dan genezen."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

“Zoals gezegd willen wij vooral inzetten op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Als je denkt aan preventie betreft dat ook vaccinatie. Nu krijgt de COVID 19-vaccinatie alle aandacht, maar preventie gaat verder dan dat. Waar wij over spreken gaat van de wieg tot het graf, want een vaccin kan belangrijk zijn voor elke leeftijdsgroep.”

“Het vertrouwen in vaccinatie speelt een belangrijke rol. We zien dat er zeker online en op sociale media vaak onrust en twijfel wordt geopperd, maar eigenlijk biedt dat ons een extra gelegenheid om meer informatie te verstrekken. Als bedrijf zijn wij steeds bereid om de gezondheidspartners te ondersteunen om de juiste informatie naar buiten te brengen.”

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Preventie en informatieverstrekking kunnen grote gezondheidswinsten opleveren. Ik vergelijk een vaccinatie vaak met een brandverzekering: niemand trekt in twijfel dat je huis in brand heeft gestaan. Met preventie bouw je een soort garantie in naar de toekomst toe, maar het is iets van lange adem. Een vaccinatiestrategie levert pas 5 tot 20 jaar later iets op. Dat vraagt natuurlijk politieke wil om budgetten te verhogen, een wil die verder reikt dan een periode van 4 jaar. 2% investeringsbudget is misschien veel in absolute cijfers, maar relatief is dat toch niet zoveel – zeker als je bekijkt welke gezondheids- en economische winsten je er op termijn mee boekt.”

“Daarom zou ik meer aandacht willen vragen voor die investeringen, want we spreken over een belangrijke uitdaging. Ons gezondheidssysteem is al relatief sterk, maar we kunnen het nog performanter maken op verschillende punten.”

“Er valt zeker ook nog vooruitgang te boeken op vlak van digitalisering. Denk maar aan digitale consultaties, die tijdswinst en veiligheid garanderen voor zowel de patiënt als de zorgverstrekker. Een ziekenhuis met minder bedden is eigenlijk een beter ziekenhuis. Vandaag worden we nog altijd vergoed op basis van prestatie, maar eigenlijk kunnen we beter enkel gezondheidszorgdoelstellingen nastreven die in het belang zijn van de gemeenschap.”

“Wij zetten als bedrijf volop in op diversiteit en inclusie over gemeenschappen heen en we willen dat graag verder uitbreiden. Als je bij ons binnenkijkt, is de werkvloer echter nog geen correcte weerspiegeling van de maatschappij, zowel wat betreft etnische afkomst als leeftijd. Daarom is het belangrijk vooral jongeren te stimuleren naar ons toe te komen, want onbekend is vaak onbemind. Bij deze dan ook de oproep om – ook als je twijfelt over je competenties of achtergrond – gewoon te komen luisteren naar de mogelijkheden om ervaring op te doen, en vervolgens samen te evalueren wat mogelijk is. De brug slaan is niet makkelijk, maar we willen er actief aan bijdragen.”

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website