"Door elkaar uit te dagen om oplossingen te zoeken, gaan we vooruit."
Bond Beter Leefmilieu
#duurzaam

Natuurpunt en Voka over kansen voor natuurlijke ecosystemen en technologische innovatie

Wat betekent gezonde groei voor jou en wat mogen we daarbij niet uit het oog verliezen?

De strijd tegen klimaatverandering speelt zich af op twee fronten: CO2-uitstoot beperken en onze leefwereld aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Technologische innovatie kan hierbij helpen, maar ook de natuur biedt oplossingen via robuuste ecosystemen. Zeker is dat dialoog tussen verschillende domeinen nodig is om consistente antwoorden te kunnen bieden op deze klimaatgerelateerde uitdagingen.

In een webinar van Bond Beter Leefmilieu gingen Lieven De Schamphelaere (voorzitter Natuurpunt) en Wouter De Geest (voorzitter Voka) samen het gesprek aan over de rol van natuur en (bedrijfsgerichte) innovatie in de klimaatproblematiek.

Lieven De Schamphelaere: “Het transformatieplan van VOKA gaat over groei, maar we zoeken wel naar een gezonde en gedeelde herneming van de economie. We zijn met steeds meer bewoners op aarde die ook allemaal een zekere welstand willen. De vraag is: hoe gaan we dat doen?”

Wouter de Geest: “Wij willen gezonde groei en gedeelde groei. Met gedeelde groei bedoelen we groei die niemand achterlaat in de maatschappij, want ook dat is een belangrijk aspect van duurzaamheid. Het is de taak van de ondernemingen dat economische groei gewaarborgd blijft als motor voor welvaart en welzijn, maar dat het geen blinde groei meer mag zijn.”

“Ons Plan Samen Groeien is dan ook een uitnodiging om te werken aan een betere economie die goed is voor iedereen, en waardoor elke Belg er beter van wordt. We hebben als ondernemingen de natuur nodig is, en dan bedoel ik een natuur die gezond is.”


Wie ben je en waar wil je naartoe met jouw idee?

Lieven De Schamphelaere: “We zien de aandacht voor die ‘groene’ economie groeien. Maar een groene economie en een schoon milieu is niet zomaar gelijk aan rijke natuur en hoge biodiversiteit. Natuurpunt pleit ervoor dat natuur als basis wordt meegenomen in het opnieuw vormgeven van onze economie.”

“Daarvoor moeten we samen meer doen. Natuur en ecosystemen moeten de onderbouw vormen van de nieuwe maatschappij en economie die we aan het opbouwen zijn. Goed werkende ecosystemen zijn essentieel als onderbouw om daarboven de technologische maatschappij, die Natuurpunt ook nastreeft, vorm te geven.”

Wouter de Geest: “Het zijn vaak de slechte voorbeelden die worden uitgespeeld, maar er zijn ook hele goede voorbeelden waar industrie, ondernemingen, natuurbehoud en -diversiteit goed samen werken. We mogen best meer inzetten om die goede voorbeelden te tonen, want dat kan een motivatie en bevestiging zijn voor bedrijven die al goed inzetten op zorg dragen voor de natuur.”

"Door elkaar uit te dagen om oplossingen te zoeken, gaan we vooruit."
Waarom heb je beslist om die richting uit te gaan? Welke stappen heb je reeds gezet?

Wouter De Geest: “Dankzij innovatie hebben we al grote stappen kunnen zetten in het terugdringen van broeikasgassen, in het hergebruik en verminderen van watergebruik - in het algemeen verminderen van gebruik van schaarse materialen.”

Lieven De Schamphelaere: “Er is op veel plaatsen een goede samenwerking tussen bedrijven en de natuursector. We hebben regelmatig elkaar gevonden met respect voor de economische activiteit aan de ene kant, en respecteren voor biodiversiteit aan de ander. We willen vooral in dialoog blijven zodat we van elkaar kunnen leren.”

Wat zijn de concrete doelstellingen van jouw idee en hoe plan je die aan te pakken?

Wouter de Geest: “Willen we in Vlaanderen welzijn en welvaart de hand laten geven, dan hebben we transformatie nodig. Dat betekent dat we moeten inzetten op verduurzaming. Verduurzaming zal moeten gerealiseerd worden door veel actoren samen. Overal is dezelfde spirit hiervoor aan het komen, een spirit van ondernemerschap die anders moet zijn voor een duurzame toekomst.”

“Onderzoeksmiddelen zouden specifiek moeten gaan naar de ontwikkeling van de totaliteit van een systeem, niet van een deelsysteem alleen.”

Lieven De Schamphelaere: “We moeten samen nadenken over hoe we de hervorming van de economie vorm gaan geven. Veelbelovende technologieën zullen daarbij een belangrijke rol moeten spelen. Nieuwe energiebronnen en elektrificatie, een circulaire economie en doorgedreven digitalisering. Maar natuur kan daarin volop meegenomen worden zoals bij mariene natuurgebieden rond de windmolenparken op zee en bij infrastructuurprojecten zoals Oosterweel. In nogal wat gevallen is samenwerken met natuur ook robuuster en goedkoper dan technische oplossingen. Wetlands zullen zo opnieuw een belangrijke rol gaan spelen bij onze omgang met water, waarvan we nu eens te veel en dan weer te weinig zullen hebben.”

“We hebben open ruimte in Vlaanderen nodig voor ecosysteemdiensten zoals waterberging, koolstofopslag, landbouw, recreatie. Daarvoor zal transitie nodig zijn. Landbouwgebied is bijvoorbeeld momenteel ingericht voor één ecosysteemdienst, namelijk voedselproductie van basisproducten tegen de laagste kost. Meer gedifferentieerde landbouw heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden.”

“We gaan naar een landbouwmodel waarbij we voor hoogtechnologische niet grondgebonden landbouw, waarbij een landbouwbedrijf steeds meer productiebedrijf wordt, de juiste locatie zoeken, in de brede open ruimte landbouwers kwaliteitsvoedsel laten produceren en dankzij een groen-blauwe dooradering het landschap verrijken zodat andere ecosysteemdiensten mogelijk zijn. Een win-win voor iedereen.”

Wanneer is jouw idee geslaagd?

Wouter de Geest: “Zolang we elkaar blijven challengen om oplossingen te zoeken, gaan we vooruit. En ook al kruipen we vooruit, zolang dat in de goede richting is, is het al een verworvenheid.

“Er zullen accentverschillen zijn in de uitwerking, maar de spirit die er is, ligt waarschijnlijk dichter bij elkaar dan dat we op dit ogenblik misschien zien.”

“Bij Voka zullen we steeds contacten met sterke partners blijven intensifiëren, zoals met Bond Beter Leefmilieu. Want met goede gesprekspartners kunnen we vooruit!”

____________________________________________________________________________________________________

Heb jij ook een concreet plan of sterke visie om onze maatschappij op een duurzame, gezonde of digitale manier te laten groeien? Deel jouw idee en kom in contact met potentiële partners die je hierbij kunnen ondersteunen.

Meer weten
over dit project?
Bezoek de website